• Chuyên đề về ADN và ARN - Lý thuyết + bài tập vận dụng (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • Chuyên đề về nhân đôi ADN và đột biến gen - Lý thuyết + bài tập vận dụng (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • Chuyên đề về biểu hiện của gen thành tính trạng - Lý thuyết +bài tập vận dụng (Đã tải)
   (35,000 đ)
  • Chuyên đề về NST và đột biết NST - Lý thuyết + bài tập vận dụng (Đã tải)
   (60,000 đ)
  • Chuyên đề về di truyền Menden - Lý thuyết trọng tâm + bài tập vận dụng (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • Chuyên đề về tương tác gen (Đã tải)
   (80,000 đ)
  • Chuyên đề về hoán vị gen - TRỌNG TÂM LÝ THUYẾT (Đã tải)
   (0 đ)
  • Chuyên đề về hoán vị gen - PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC DẠNG BÀI TẬP (Đã tải)
   (50,000 đ)