• Chuyên đề 5 - Xác suất khi có tác động của nhân tố tiến hóa (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • Chuyên đề 4 - Di truyền phả hệ - có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • Chuyên đề 4 - Di truyền tư vấn - có lời giải (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • Chuyên đề 3 - Quần thể ngẫu phối - có lời giải (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • Chuyên đề 3 - Quần thể người - có lời giải (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • Chuyên đề 3 - Quần thể tự phối - có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 2 - I. DI TRUYỀN MENĐEN (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 2 - II. DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU (Đã tải)
   (35,000 đ)