• CHUYÊN ĐỀ 1_ ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 2_ CON LẮC LÒ XO (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 3_ CON LẮC ĐƠN (Đã tải)
   (22,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 4_ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 5_ CÁC LOẠI DAO ĐỘNG (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 6_ CÁC BÀI TOÁN ĐỒ THỊ (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 1_ SÓNG CƠ VÀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 2_ GIAO THOA SÓNG (Đã tải)
   (30,000 đ)