• 9. Tìm từ có trọng âm khác - 30 câu - Thông hiểu-Phần 1-có lời giải (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 8. Tìm từ có trọng âm khác - 30 câu - Nhận biết-Phần 3-có lời giải (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 7. Tìm từ có trọng âm khác - 30 câu - Nhận biết-Phần 2-có lời giải (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • 6. Tìm từ có trọng âm khác - 50 câu - Nhận biết-Phần 1-có lời giải (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • 5. Tìm từ được gạch chân phát âm khác - 30 câu-Thông hiểu-P2-có lời giải (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 4. Tìm từ được gạch chân phát âm khác- 30 câu-Thông hiểu-P1-có lời giải (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 3. Tìm từ được gạch chân phát âm khác - 30 câu-Nhận biết-P3-có lời giải (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • 2. Tìm từ được gạch chân phát âm khác - 30 câu-Nhận biết-P2-có lời giải (Đã tải)
   (8,000 đ)