Vật Lý Lớp 10 Lớp 10

Tài liệu - Bài tập : Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

  • Chủ đề 7 - Chất rắn - Chất lỏng và sự chuyển thể (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (30,000 đ)
  • Ôn tập vật lý 10- Chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thế (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • Chương 7 Ôn tập kiểm tra vật lý 10 - Chủ đề 25 - sự nóng chảy và đông đặc (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • Chương 7 Ôn tập kiểm tra vật lý 10 - Chủ đề 24 hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • Chương 7 Ôn tập kiểm tra vật lý 10 - Chủ đề 23 sự nở về nhiệt của vật rắn (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • Chương 7 Ôn tập kiểm tra vật lý 10 - Chủ đề 22 - chất rắn biến dạng cơ của của vật rắn (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • Chương 7, Chương 8 Ôn tập kiểm tra vật lý 10 - Đề 3 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • Chương 7, Chương 8 Ôn tập kiểm tra vật lý 10 - Đề 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • Chương 7, Chương 8 Ôn tập kiểm tra vật lý 10 - đề 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)