Sinh Học Lớp 12 Lớp 12

Chuyên đề đặc biệt - CHINH PHỤC QUY LUẬT DI TRUYỀN

  • CHUYÊN ĐỀ 2 - I. DI TRUYỀN MENĐEN (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 2 - II. DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (35,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 2 - III. DI TRUYỀN LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 2 - IV. DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH VÀ PHỤ THUỘC GIỚI TÍNH (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)
  • 54 trắc nghiệm quy luật phân li độc lập hoặc di truyền liên kết - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (60,000 đ)
  • 127 trắc nghiệm tính quy luật của hiện tượng di truyền -p2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (120,000 đ)
  • Lý thuyết và 97 câu trắc nghiệm - quy luật di truyền liên kết với giới tính -p2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (100,000 đ)
  • Lý thuyết và trắc nghiệm - quy luật tương tác gen -p2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (100,000 đ)
  • Lý thuyết và trắc nghiệm quy luật phân li độc lập hoặc di truyền liên kết - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (80,000 đ)
  • trắc nghiệm mở rộng quy luật phân li độc lập hoặc di truyền liên kết - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (90,000 đ)
  • 176 câu trắc nghiệm -Mở rộng - Tính quy luật của hiện tượng di truyền - File word giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (120,000 đ)
  • Lý thuyết + 89 câu trắc nghiệm - Tính quy luật của hiện tượng di truyền - File word giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (70,000 đ)
  • Lý thuyết + 91 câu trắc nghiệm - Dạng toán tuân theo quy luật phân li độc lập - File word giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (100,000 đ)
  • Lý thuyết, câu trắc nghiệm - Dạng toán tuân theo quy luật di truyền liên kết - File word giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (75,000 đ)
  • 1 - Chinh phục câu hỏi về tỷ lệ và số loại giao tử (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 2 - Chinh phục dạng bài mỗi gen trên một nhiễm sắc thể thường - Phần 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 3 - Chinh phục dạng bài mỗi gen trên một nhiễm sắc thể thường - Phần 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 4 - Chinh phục dạng bài nhiều gen trên một nhiễm sắc thể thường - Phần 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 5 - Chinh phục dạng bài nhiều gen trên một nhiễm sắc thể thường - Phần 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 6 - Chinh phục dạng bài di truyền liên kết với giới tính - Phần 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 7 - Chinh phục dạng bài di truyền liên kết với giới tính - Phần 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 8 - Chinh phục câu hỏi tổng hợp các quy luật di truyền - Phần 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 9 - Chinh phục câu hỏi tổng hợp các quy luật di truyền - Phần 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 10 - Chinh phục câu hỏi tổng hợp các quy luật di truyền - Phần 3 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,200 đ)
  • 11 - Chinh phục câu hỏi hay và khó về Quy luật di truyền - Phần 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (6,000 đ)
  • 12 - Chinh phục câu hỏi hay và khó về Quy luật di truyền - Phần 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 13 - Chinh phục câu hỏi hay và phó về Quy luật di truyền - Phần 3 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (6,000 đ)
  • 14 - Chinh phục câu hỏi hay và phó về Quy luật di truyền - Phần 4 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 15 - Chinh phục câu hỏi hay và phó về Quy luật di truyền - Phần 5 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)