Sinh Học Lớp 12 Lớp 12

Tài liệu, Bài tập : Di truyền học, di truyền học người , ứng dụng di truyền học

  • Chuyên đề 4 - Di truyền phả hệ - có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • Chuyên đề 4 - Di truyền tư vấn - có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 1_ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP PHÂN TỬ (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (60,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 2_ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP TẾ BÀO (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 3_ QUY LUẬT DI TRUYỀN (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (110,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 4_ DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (35,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 5_ ỨNG DỤNG DI TRUYỀN (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)
  • CHUYÊN ĐỀ 6_ DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (35,000 đ)
  • Chuyên đề về di truyền người - Trọng tâm kiến thức (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • Chuyên đề về di truyền người - Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (35,000 đ)
  • Chuyên đề về di truyền người - Bài tập rèn luyện (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • Lớp 12 - GV Trần Thanh Thảo - 42 bài tập trắc nghiệm Chương Di truyền học người - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (30,000 đ)
  • 12 trắc nghiệm - Ứng dụng di truyền học - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)
  • 14 trắc nghiệm - di truyền học ở người - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)
  • Trường không Chuyên - 640 câu trắc nghiệm Chương Di truyền học ( Phần 1) - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (240,000 đ)
  • Trường không Chuyên - 520 câu trắc nghiệm Chương Di truyền học- File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (210,000 đ)
  • Trường không Chuyên - 342 câu trắc nghiệm Chương Di truyền học (tiếp 2)- File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (140,000 đ)
  • Thầy Thịnh Nam - 100 câu trắc nghiệm Chương Di truyền học - Phần 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (55,000 đ)
  • Thầy Thịnh Nam - 38 câu hỏi trắc nghiệm Chương Di truyền học quần thể - Phần 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (25,000 đ)
  • Thầy Thịnh Nam - 26 câu hỏi trắc nghiệm Chương Ứng dụng di truyền học - Phần 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • Megabook - 11 câu hỏi trắc nghiệm Chương Ứng dụng di truyền học - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • Megabook - 46 câu hỏi trắc nghiệm Chương Di truyền học Người - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (30,000 đ)
  • Thầy Thịnh Nam - 35 câu hỏi trắc nghiệm Chương Di truyền học người - Phần 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (25,000 đ)
  • 11 – Ôn tập phần di truyền học số 4 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 10 - Ôn tập di truyền học người - Đề 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 10 – Ôn tập phần di truyền học số 3 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 9 – Ôn tập phần di truyền học số 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 9 - Ôn tập di truyền học người - Đề 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 8 – Ôn tập phần di truyền học số 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 8 - Bảo vệ vốn gen của loài người (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 7 - Phương pháp phân tích phả hệ di truyền và giải bài tập xác xuất di truyền người (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 7 - Di truyền y học (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 6 - Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 4 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 6 - Ôn tập di truyền người số 4 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,600 đ)
  • 5 - Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 3 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 5 - Ôn tập di truyền người số 3 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 4 - Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 4 - Ôn tập di truyền người số 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 3 - Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 3 - Ôn tập di truyền người số 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 2 - Phương pháp nghiên cứu di truyền học người - Phần 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 2 - Di truyền y học các tật bệnh di truyền ở người (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 1- Phương pháp nghiên cứu di truyền học người - Phần 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 1 - Các phương pháp nghiên cứu di truyền người (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)