Sinh Học Lớp 12 Lớp 12

Tài liệu, Bài tập : Di truyền quần thể và ứng dụng di truyền học

  • Chuyên đề 3 - Quần thể ngẫu phối - có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (30,000 đ)
  • Chuyên đề 3 - Quần thể người - có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)
  • Chuyên đề 3 - Quần thể tự phối - có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (15,000 đ)
  • PP giải bằng máy tính cầm tay - di truyền quần thể và tiến hóa - có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)
  • Chương I - Cơ chế di truyền và biến dị (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (150,000 đ)
  • Chương II - Quy luật di truyền (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (70,000 đ)
  • Chương III - Di truyền học quần thể (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (40,000 đ)
  • Chương IV - Ứng dụng di truyền học (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (80,000 đ)
  • Chương V - Di truyền học người (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (60,000 đ)
  • DI TRUYỀN QUẦN THỂ, ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC VÀO CHỌN GIỐNG, DI TRUYỀN NGƯỜI (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (25,000 đ)
  • Chuyên đề về bài tập di truyền quần thể - Trọng tâm kiến thức (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • Chuyên đề về bài tập di truyền quần thể - Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (30,000 đ)
  • Chuyên đề về bài tập di truyền quần thể - Bài tập rèn luyện (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (40,000 đ)
  • Lớp 12 - GV Trần Thanh Thảo - 39 bài tập trắc nghiệm Chương Quần xã sinh vật - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)
  • Lớp 12 - GV Trần Thanh Thảo - 44 câu hỏi trắc nghiệm Chương Cá thể và quần thể sinh vật - File word có lời giải chi tiế (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)
  • Lớp 12 - GV Trần Thanh Thảo - 36 bài tập trắc nghiệm Chương Di truyền học quần thể - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (20,000 đ)
  • 14 câu trắc nghiệm - Di truyền học quần thể - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (6,000 đ)
  • 1 - phần Di truyền học quần thể_Phần 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 2 - phần Di truyền học quần thể_Phần 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 3 - phần Di truyền học quần thể_Phần 3 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 4 - phần Di truyền học người_Phần 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 5 - phần Di truyền học người_Phần 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 6 - phần Ứng dụng di truyền học_Phần 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 7 - phần Ứng dụng di truyền học_Phần 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 8 - về di truyền học_Phần 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 9 - về di truyền học_Phần 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 10 - về di truyền học_Phần 3 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 10 – Các dạng toán thường gặp trong di truyền quần thể số 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 8 - Ôn tập di truyền học quần thể - Đề 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 7 - Ôn tập di truyền học quần thể - Đề 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 6 - Luyện tập di truyền của quần thể (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 5 - Phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 4 - Phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 3 - Cấu trúc di truyền của quần thể - Phần 3 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 2 - Cấu trúc di truyền của quần thể - Phần 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 1 - Cấu trúc di truyền của quần thể - Phần 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 9 - Ôn tập phần di truyền quần thể số 5 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 8 - Ôn tập phần di truyền quần thể số 4 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 7 - Ôn tập phần di truyền quần thể số 3 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 6 - Ôn tập phần di truyền quần thể số 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 5 - Ôn tập phần di truyền quần thể số 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 4 - Xác suất trong di truyền học quần thể số 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 3 - Xác suất trong di truyền học quần thể số 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 2 – Các dạng toán thường gặp trong di truyền quần thể số 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 1 – Di truyền học quần thể (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)