• Giáo án hóa 12 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ II - (phiên bản 2) - File word (Đã tải)
   (150,000 đ)
  • Giáo án hóa 11 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ II - File word (Đã tải)
   (150,000 đ)
  • Giáo án hóa 10 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ II - (bản 2) - File word (Đã tải)
   (150,000 đ)
  • Giáo án hóa 12 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ I - (phiên bản 2) - File word (Đã tải)
   (150,000 đ)
  • Giáo án hóa 11 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ I - File word (Đã tải)
   (150,000 đ)
  • Giáo án hóa 10 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ I - (bản 2) - File word (Đã tải)
   (150,000 đ)
  • Chương 3 - Lớp 11 - Theo chủ đề 6 bước - 5 hoạt động - Cacbon, silic - File word (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • Chương 2 - Lớp 11 - Theo chủ đề 6 bước - 5 hoạt động - Nitơ - phottpho - File word (Đã tải)
   (40,000 đ)