Toán Học Lớp 12 Lớp 12

NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM 12 CẢ NĂM 10968 CÂU - 4 MỨC VẬN DỤNG (LỜI GIẢI) TỪ ĐỀ THI THỬ THPT QG CÁC TRƯỜNG TRÊN CẢ NƯỚC 2017 - 2018 - 2019 - IN LUÔN

  • DS12-C1-B1 - Tính đơn điệu của hàm số - Nhận biết - 110 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (45,000 đ)
  • DS12-C1-B1 - Tính đơn điệu của hàm số - Thông hiểu - 98 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (35,000 đ)
  • DS12-C1-B1 - Tính đơn điệu của hàm số - VD Thấp - 42 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • DS12-C1-B1 - Tính đơn điệu của hàm số - VD Cao - 65 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (45,000 đ)
  • DS12-C1-B2 - Cực trị của hàm số - Nhận biết - 134 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (60,000 đ)
  • DS12-C1-B2 - Cực trị của hàm số - Thông hiểu - 150 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (65,000 đ)
  • DS12-C1-B2 - Cực trị của hàm số - VD Thấp - 105 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (75,000 đ)
  • DS12-C1-B2 - Cực trị của hàm số - VD Cao - 56 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (45,000 đ)
  • DS12-C1-B3 - GTLN và GTNN của hàm số - Nhận biết - 106 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • DS12-C1-B3 - GTLN và GTNN của hàm số - Thông hiểu - 102 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • DS12-C1-B3 - GTLN và GTNN của hàm số - VD Thấp - 90 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (65,000 đ)
  • DS12-C1-B3 - GTLN và GTNN của hàm số - VD Cao - 66 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (60,000 đ)
  • DS12-C1-B4 - Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Nhận biết - P1 - 117 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • DS12-C1-B4 - Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Nhận biết - P2 - 110 câu - có lời giả chi tiết (Đã tải)
   (35,000 đ)
  • DS12-C1-B4 - Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Thông hiểu - 130 câu - có lời giả chi tiết (Đã tải)
   (55,000 đ)
  • DS12-C1-B4 - Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - VD Thấp - 120 câu - có lời giả chi tiết (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • DS12-C1-B4 - Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - VD Cao - 11 câu- có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • DS12-C1-B5 - Đọc đồ thị biến đổi đồ thị - Nhận biết - 39 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • DS12-C1-B5 - Đọc đồ thị biến đổi đồ thị - Thông hiểu - P1 - 95 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • DS12-C1-B5 - Đọc đồ thị biến đổi đồ thị - Thông hiểu - P2 - 121 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (70,000 đ)
  • DS12-C1-B5 - Đọc đồ thị biến đổi đồ thị - VD Thấp - 42 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • DS12-C1-B5 - Đọc đồ thị biến đổi đồ thị - VD Cao - 12 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • DS12-C1-B6 - Tương giao điều kiện có nghiệm - Nhận biết - 59 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • DS12-C1-B6 - Tương giao điều kiện có nghiệm - Thông hiểu - P1 - 91 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • DS12-C1-B6 - Tương giao điều kiện có nghiệm - Thông hiểu - P2 - 80 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • DS12-C1-B6 - Tương giao điều kiện có nghiệm - VD Thấp - P1 - 43 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • DS12-C1-B6 - Tương giao điều kiện có nghiệm - VD Thấp - P2 - 70 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • DS12-C1-B6 - Tương giao điều kiện có nghiệm - VD Cao - 22 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • DS12-C1-B7 - Bài toán tiếp tuyến sự tiếp xúc - Nhận biết - 02 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • DS12-C1-B7 - Bài toán tiếp tuyến sự tiếp xúc - Thông hiểu - 26 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • DS12-C1-B7 - Bài toán tiếp tuyến sự tiếp xúc - VD Thấp - 59 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • DS12-C1-B7 - Bài toán tiếp tuyến sự tiếp xúc - VD Cao - 30 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • DS12-C1-B8 - Đặc điểm của đồ thị hàm số - Nhận biết - 09 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (4,000 đ)
  • DS12-C1-B8 - Đặc điểm của đồ thị hàm số - Thông hiểu - 23 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • DS12-C1-B8 - Đặc điểm của đồ thị hàm số - VD Thấp - 30 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • DS12-C1-B8 - Đặc điểm của đồ thị hàm số - VD Cao - 05 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • DS12-C2-B1 - Lũy thừa - Nhận biết - 97 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • DS12-C2-B1 - Lũy thừa - Thông hiểu - 50 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • DS12-C2-B1 - Lũy thừa - VD Thấp - 08 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • DS12-C2-B1 - Lũy thừa - VD Cao - 01 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • DS12-C2-B2 - Hàm số lũy thừa - Nhận biết - 115 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (35,000 đ)
  • DS12-C2-B2 - Hàm số lũy thừa - Thông hiểu - 54 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • DS12-C2-B2 - Hàm số lũy thừa - VD Thấp - 06 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (3,000 đ)
  • DS12-C2-B2 - Hàm số lũy thừa - VD Cao - 01 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • DS12-C2-B3 -Logarit- Nhận biết - P1 - 131 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (35,000 đ)
  • DS12-C2-B3 -Logarit- Nhận biết - P2 - 117 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (35,000 đ)
  • DS12-C2-B3 -Logarit- Thông hiểu - P1 - 125 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (45,000 đ)
  • DS12-C2-B3 -Logarit- Thông hiểu - P2 - 150 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (60,000 đ)
  • DS12-C2-B3 -Logarit- VD Thấp - 91 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • DS12-C2-B3 -Logarit- VD Cao - 14 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • DS12-C2-B4 -Hàm số mũ và logarit- Nhận biết - P1 - 102 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • DS12-C2-B4 -Hàm số mũ và logarit- Nhận biết - P2 - 150 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • DS12-C2-B4 -Hàm số mũ và logarit- Nhận biết - P3 - 110 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • DS12-C2-B4 -Hàm số mũ và logarit- Thông hiểu - P1 - 140 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (60,000 đ)
  • DS12-C2-B4 -Hàm số mũ và logarit- Thông hiểu - P2 - 110 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • DS12-C2-B4 -Hàm số mũ và logarit- VD Thấp - P1 - 62 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (45,000 đ)
  • DS12-C2-B4 -Hàm số mũ và logarit- VD Thấp - P2 - 65 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • DS12-C2-B4 -Hàm số mũ và logarit- VD Cao - 76 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (55,000 đ)
  • DS12-C2-B5 -PT bất phương trình mũ - Nhận biết - 135 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • DS12-C2-B5 -PT bất phương trình mũ - Thông hiểu - P1 - 150 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (55,000 đ)
  • DS12-C2-B5 -PT bất phương trình mũ - Thông hiểu - P2 - 86 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (35,000 đ)
  • DS12-C2-B5 -PT bất phương trình mũ - VD Thấp - P1 - 78 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • DS12-C2-B5 -PT bất phương trình mũ - VD Thấp - P2 - 132 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (70,000 đ)
  • DS12-C2-B5 -PT bất phương trình mũ - VD Cao - 54 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (45,000 đ)
  • DS12-C2-B6 -PT bất phương trình lôgarit - Nhận biết - 106 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • DS12-C2-B6 -PT bất phương trình lôgarit - Thông hiểu - 100 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (35,000 đ)
  • DS12-C2-B6 -PT bất phương trình lôgarit - VD Thấp - 71 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (45,000 đ)
  • DS12-C2-B6 -PT bất phương trình lôgarit - VD Cao - 46 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • DS12-C2-B7 -Tổng hợp về mũ và logarit - Nhận biết - 04 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • DS12-C2-B7 -Tổng hợp về mũ và logarit - Thông hiểu - 24 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • DS12-C2-B7 -Tổng hợp về mũ và logarit - VD Thấp - 33 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (18,000 đ)
  • DS12-C2-B7 -Tổng hợp về mũ và logarit - VD Cao - 17 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • DS12-C3-B1 - Nguyên hàm cơ bản - Nhận biết - 170 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • DS12-C3-B1 - Nguyên hàm cơ bản - Thông hiểu - 170 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (60,000 đ)
  • DS12-C3-B1 - Nguyên hàm cơ bản - VD Thấp - 70 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (35,000 đ)
  • DS12-C3-B1 - Nguyên hàm cơ bản - VD Cao - 19 câu - có lời giải (miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • DS12-C3-B2 - Phương pháp tìm nguyên hàm - Nhận biết - 10 câu - có lời giải (miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • DS12-C3-B2 - Phương pháp tìm nguyên hàm - Thông hiểu - 46 câu - có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • DS12-C3-B2 - Phương pháp tìm nguyên hàm - VD Thấp - 27 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • DS12-C3-B2 - Phương pháp tìm nguyên hàm - VD Cao - 02 câu - có lời giải (miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • DS12-C3-B3 - Tích phân cơ bản - Nhận biết- 72 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (22,000 đ)
  • DS12-C3-B3 - Tích phân cơ bản - Thông hiểu - 107 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (35,000 đ)
  • DS12-C3-B3 - Tích phân cơ bản - VD Thấp - 60 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • DS12-C3-B3 - Tích phân cơ bản - VD Cao - 17 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • DS12-C3-B4 - Phương pháp tính tích phân - Nhận biết- 06 câu - có lời giải (miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • DS12-C3-B4 - Phương pháp tính tích phân - Thông hiểu - 119 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (35,000 đ)
  • DS12-C3-B4 - Phương pháp tính tích phân - VD Thấp - 112 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • DS12-C3-B4 - Phương pháp tính tích phân - VD Cao - 34 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • DS12-C3-B5 - Ứng dụng hình học của tính phân - Nhận biết- 51 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • DS12-C3-B5 - Ứng dụng hình học của tính phân - Thông hiểu - 135 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (60,000 đ)
  • DS12-C3-B5 - Ứng dụng hình học của tính phân - VD Thấp - 91 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (60,000 đ)
  • DS12-C3-B5 - Ứng dụng hình học của tính phân - VD Cao - 21 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • DS12-C4-B1 - Số phức - Nhận biết - 88 câu - Phần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • DS12-C4-B1 - Số phức - Nhận biết - 19 câu - Phần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • DS12-C4-B1 - Số phức - Thông hiểu - 135 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (45,000 đ)
  • DS12-C4-B1 - Số phức - VD Thấp - 50 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • DS12-C4-B1 - Số phức - VD Cao - 09 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (9,000 đ)
  • DS12-C4-B2 - PT bậc 2 với hệ số thực - Nhận biết - 08 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • DS12-C4-B2 - PT bậc 2 với hệ số thực - Thông hiểu - 28 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • DS12-C4-B2 - PT bậc 2 với hệ số thực - VD Thấp - 08 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • DS12-C4-B2 - PT bậc 2 với hệ số thực - VD Cao - 02 câu - có lời giải chi tiết (Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • DS12-C4-B3 - Tập hợp điểm biểu diễn số phức - Nhận biết - 24 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (9,000 đ)
  • DS12-C4-B3 - Tập hợp điểm biểu diễn số phức - Thông hiểu - 38 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (18,000 đ)
  • DS12-C4-B3 - Tập hợp điểm biểu diễn số phức - VD Thấp - 33 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • DS12-C4-B3 - Tập hợp điểm biểu diễn số phức - VD Cao - 03 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • DS12-C4-B4 - Max min modul - Thông hiểu - 03 câu - có lời giải chi tiết (Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • DS12-C4-B4 - Max min modul - VD Thấp - 41 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • DS12-C4-B4 - Max min modul - VD Cao - 33 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • HH12-C1-B1 - Khối đa diện - Nhận biết - 164 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (60,000 đ)
  • HH12-C1-B1 - Khối đa diện - Thông hiểu - 111 câu - Phần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (65,000 đ)
  • HH12-C1-B1 - Khối đa diện - Thông hiểu - 139 câu - Phần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (85,000 đ)
  • HH12-C1-B1 - Khối đa diện - VD Thấp - 44 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • HH12-C1-B1 - Khối đa diện - VD Cao - 11 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • HH12-C1-B1 - Nhận dạng khối đa diện - Nhận biết - 62 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • HH12-C1-B1 - Nhận dạng khối đa diện - Thông hiểu - 28 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • HH12-C1-B1 - Nhận dạng khối đa diện - VD Thấp - 04 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • HH12-C1-B1 - Nhận dạng khối đa diện - VD Cao - 03 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • HH12-C1-B2 - Thể tính khối chóp - Nhận biết - 39 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • HH12-C1-B2 - Thể tính khối chóp - Thông hiểu - 106 câu - Phần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (70,000 đ)
  • HH12-C1-B2 - Thể tính khối chóp - Thông hiểu - 116 câu - Phần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (75,000 đ)
  • HH12-C1-B2 - Thể tính khối chóp - VD Thấp - 55 câu - Phần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • HH12-C1-B2 - Thể tính khối chóp - VD Thấp - 74 câu - Phần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (75,000 đ)
  • HH12-C1-B2 - Thể tính khối chóp - VD Cao - 25 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • HH12-C1-B3 - Thể tính khối lăng trụ - Nhận biết - 39 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (14,000 đ)
  • HH12-C1-B3 - Thể tính khối lăng trụ - Thông hiểu - 92 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (60,000 đ)
  • HH12-C1-B3 - Thể tính khối lăng trụ - VD Thấp - 93 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (76,000 đ)
  • HH12-C1-B3 - Thể tính khối lăng trụ - VD Cao - 07 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • HH12-C1-B4 - Tính toán về độ dài(khoảng cách) diện tích - Nhận biết - 03 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • HH12-C1-B4 - Tính toán về độ dài(khoảng cách) diện tích - Thông hiểu - 12 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • HH12-C1-B4 - Tính toán về độ dài(khoảng cách) diện tích - VD Thấp - 25 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • HH12-C1-B4 - Tính toán về độ dài(khoảng cách) diện tích - VD Cao - 04 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • HH12-C1-B5 - Cực trị trong HHKG - Nhận biết - 01 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • HH12-C1-B5 - Cực trị trong HHKG - Thông hiểu - 12 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (9,000 đ)
  • HH12-C1-B5 - Cực trị trong HHKG - VD Thấp - 37 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • HH12-C1-B5 - Cực trị trong HHKG - VD Cao - 09 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • HH12-C1-B6 - Toán thực tế - Thông hiểu - 02 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • HH12-C1-B6 - Toán thực tế - VD Thấp - 10 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • HH12-C1-B6 - Toán thực tế - VD Cao - 01 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • HH12-C1-B7 - Tọa độ hóa - Thông hiểu - 02 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • HH12-C1-B7 - Tọa độ hóa - VD Thấp - 05 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • HH12-C2-B1 - Khối nón - Nhận biết - 40 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • HH12-C2-B1 - Khối nón - Thông hiểu - 102 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (55,000 đ)
  • HH12-C2-B1 - Khối nón - VD Thấp - 51 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (45,000 đ)
  • HH12-C2-B1 - Khối nón - VD Cao - 13 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • HH12-C2-B2 - Khối trụ - Nhận biết - 22 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (9,000 đ)
  • HH12-C2-B2 - Khối trụ - Thông hiểu - 85 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • HH12-C2-B2 - Khối trụ - VD Thấp - 62 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (45,000 đ)
  • HH12-C2-B2 - Khối trụ - VD Cao - 15 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • Bài toán sử dụng định nghĩa, tính chất, vị trí tương đối – Thông hiểu - 22 câu -có lời giải (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện – Thông hiểu - 55 câu - có lời giải (Đã tải)
   (35,000 đ)
  • Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện – VD Thấp - 59 câu - có lời giải (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • Bài toán sử dụng định nghĩa, tính chất, vị trí tương đối – VD Cao - 02 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện – VD Cao - 13 câu - có lời giải (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • HH12-C2-B3 - Khối cầu - Nhận biết - 33 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • HH12-C2-B3 - Khối cầu - Thông hiểu - 64 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (45,000 đ)
  • HH12-C2-B3 - Khối cầu - VD Thấp - 47 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • HH12-C2-B3 - Khối cầu - VD Cao- 14 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • HH12-C2-B4 - Khối cầu - Nhận biết - 114 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (35,000 đ)
  • HH12-C2-B4 - Khối cầu - Thông hiểu - 118 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (60,000 đ)
  • HH12-C2-B4 - Khối cầu - VD Thấp - 37 câu - Phần 1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • HH12-C2-B4 - Khối cầu - VD Thấp - 50 câu - Phần 2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • HH12-C2-B4 - Khối cầu - VD Thấp - 65 câu - Phần 3 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (55,000 đ)
  • HH12-C2-B4 - Khối cầu - VD Cao - 37 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • HH12-C2-B5 - Tổng hợp - Nhận biết - 05 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (3,000 đ)
  • HH12-C2-B5 - Tổng hợp - Thông hiểu - 36 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • HH12-C2-B5 - Tổng hợp - VD Thấp - 25 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (22,000 đ)
  • HH12-C2-B5 - Tổng hợp - VD Cao - 24 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • HH12-C3-B1 - Hệ trục tọa độ - Nhận biết - 88 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • HH12-C3-B1 - Hệ trục tọa độ - Thông hiểu - 82 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • HH12-C3-B1 - Hệ trục tọa độ - VD Thấp - 36 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • HH12-C3-B1 - Hệ trục tọa độ - VD Cao - 11 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (9,000 đ)
  • HH12-C3-B2 - Phương trình mặt cầu - Nhận biết - 55 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • HH12-C3-B2 - Phương trình mặt cầu - Thông hiểu- 62 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • HH12-C3-B2 - Phương trình mặt cầu - VD Thấp- 49 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (35,000 đ)
  • HH12-C3-B2 - Phương trình mặt cầu - VD Cao - 19 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • HH12-C3-B3 - PT mặt phẳng chưa sử dụng PTĐT - Nhận biết - 88 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • HH12-C3-B3 - PT mặt phẳng chưa sử dụng PTĐT - Thông hiểu - Phần 1 - 50 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • HH12-C3-B3 - PT mặt phẳng chưa sử dụng PTĐT - Thông hiểu - Phần 2 - 42 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • HH12-C3-B3 - PT mặt phẳng chưa sử dụng PTĐT - VD Thấp - 36 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (23,000 đ)
  • HH12-C3-B3 - PT mặt phẳng chưa sử dụng PTĐT - VD Cao - 06 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • HH12-C3-B4 - PT mặt phẳng sử dung PTĐT - Nhận biết - 04 câu - có lời giải chi tiết(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • HH12-C3-B4 - PT mặt phẳng sử dung PTĐT - Thông hiểu - 37 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (11,000 đ)
  • HH12-C3-B4 - PT mặt phẳng sử dung PTĐT - VD Thấp - 30 câu - P1- có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • HH12-C3-B4 - PT mặt phẳng sử dung PTĐT - VD Thấp - 22 câu - P2-có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • HH12-C3-B4 - PT mặt phẳng sử dung PTĐT - VD Cao - 08 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • HH12-C3-B5 - Phương trình đường thẳng - Nhận biết - 52 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • HH12-C3-B5 - Phương trình đường thẳng - Thông hiểu - 67 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • HH12-C3-B5 - Phương trình đường thẳng - VD thấp - 40 câu - P1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (0 đ)
  • HH12-C3-B5 - Phương trình đường thẳng - VD thấp - 13 câu - P2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • HH12-C3-B5 - Phương trình đường thẳng - VD Cao - 11 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • HH12-C3-B6 - Tổng hợp về pp tọa độ không gian - Nhận biết - 37 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (9,000 đ)
  • HH12-C3-B6 - Tổng hợp về pp tọa độ không gian - Thông hiểu -50 câu -Phần 1- có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • HH12-C3-B6 - Tổng hợp về pp tọa độ không gian - Thông hiểu -50 câu -Phần 2- có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • HH12-C3-B6 - Tổng hợp về pp tọa độ không gian - Thông hiểu -42 câu -Phần 3- có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (14,000 đ)
  • HH12-C3-B6 - Tổng hợp về pp tọa độ không gian - VD thấp -50 câu -Phần 1- có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (18,000 đ)
  • HH12-C3-B6 - Tổng hợp về pp tọa độ không gian - VD thấp -50 câu -Phần 2- có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (18,000 đ)
  • HH12-C3-B6 - Tổng hợp về pp tọa độ không gian - VD cao 40 câu -Phần 1- có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)