Toán Học Lớp 11 Lớp 11

NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM 11 CẢ NĂM - 4 MỨC VẬN DỤNG (LỜI GIẢI) TỪ ĐỀ THI THỬ THPT QG CỦA CÁC TRƯỜNG TRÊN CẢ NƯỚC 2017 - 2018 - 2019 - IN LUÔN (Đang cập nhật)

  • DS11-C3-B1- Phương pháp quy nạp - Thông hiểu - 01 câu - có lời giải (Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • DS11-C3-B1- Phương pháp quy nạp - VD Cao - 01 câu - có lời giải (Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • DS11-C3-B2- Dãy số - Nhận biết - 30 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • DS11-C3-B2- Dãy số - Thông hiểu - 34 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • DS11-C3-B2- Dãy số - VD Thấp - 20 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • DS11-C3-B2- Dãy số - VD Cao - 04 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (3,000 đ)
  • DS11-C3-B3- Cấp số cộng - Nhận biết - 22 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • DS11-C3-B3- Cấp số cộng - Thông hiểu - 45 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • DS11-C3-B3- Cấp số cộng - VD Thấp - 16 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • DS11-C3-B3- Cấp số cộng - VD Cao - 03 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (3,000 đ)
  • DS11-C3-B4- Cấp số nhân - Nhận biết - 21 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • DS11-C3-B4- Cấp số nhân - Thông hiểu - 27 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • DS11-C3-B4- Cấp số nhân - VD Thấp - 18 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • DS11-C3-B4- Cấp số nhân - VD Cao - 11 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • DS11-C4-B1 - Hàm số liên tục - Nhận biết - 26 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • DS11-C4-B1 - Hàm số liên tục - Thông hiểu - 33 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • DS11-C4-B1 - Hàm số liên tục - VD Thấp - 13 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • DS11-C4-B1 - Hàm số liên tục - VD Cao - 05 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (3,000 đ)
  • DS11-C4-B2 - Hàm số liên tục - Nhận biết - 50 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • DS11-C4-B2 - Hàm số liên tục - Thông hiểu - 50 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • DS11-C4-B2 - Hàm số liên tục - VD Thấp - 21 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • DS11-C4-B2 - Hàm số liên tục - VD Cao - 07 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • DS11-C4-B3 - Hàm số liên tục - Nhận biết - 12 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • DS11-C4-B3 - Hàm số liên tục - Thông hiểu - 20 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • DS11-C4-B3 - Hàm số liên tục - VD Thấp - 13 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • DS11-C4-B3 - Hàm số liên tục - VD Cao - 04 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (3,000 đ)
  • DS11-C5-B1 - TXĐ và đạo hàm - Nhận biết - 90 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • DS11-C5-B1 - TXĐ và đạo hàm - Thông hiểu - 80 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (32,000 đ)
  • DS11-C5-B1 - TXĐ và đạo hàm - VD Thấp - 70 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • DS11-C5-B1 - TXĐ và đạo hàm - VD Cao - 07 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • DS11-C5-B2 - Bài toán tiếp tuyến của đường cong - Nhận biết - 30 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • DS11-C5-B2 - Bài toán tiếp tuyến của đường cong - Thông hiểu - 80 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • DS11-C5-B2 - Bài toán tiếp tuyến của đường cong - VD Thấp - 80 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (45,000 đ)
  • DS11-C5-B2 - Bài toán tiếp tuyến của đường cong - VD Cao - 16 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • HH11-C1-B1 - Phép biến hình - Nhận biết - 03 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • HH11-C1-B1 - Phép biến hình - Thông hiểu - 06 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (3,000 đ)
  • HH11-C1-B2 - Phép tịnh tiến - Nhận biết - 31 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • HH11-C1-B2 - Phép tịnh tiến - Thông hiểu - 48 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (18,000 đ)
  • HH11-C1-B2 - Phép tịnh tiến - VD Thấp - 27 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • HH11-C1-B3 - Phép đối xứng trục - Nhận biết - 12 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (3,000 đ)
  • HH11-C1-B3 - Phép đối xứng trục - Thông hiểu - 31 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • HH11-C1-B3 - Phép đối xứng trục - VD Thấp - 12 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • HH11-C1-B4 - Phép đối xứng tâm - Nhận biết - 28 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (9,000 đ)
  • HH11-C1-B4 - Phép đối xứng tâm - Thông hiểu - 46 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • HH11-C1-B4 - Phép đối xứng tâm - VD Thấp -07 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • HH11-C1-B5 - Phép quay - Nhận biết - 14 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • HH11-C1-B5 - Phép quay - Thông hiểu - 23 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • HH11-C1-B5 - Phép quay - VD Thấp - 09 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • HH11-C1-B6 - Phép dời hình, hai hình bằng nhau - Nhận biết - 09 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • HH11-C1-B6 - Phép dời hình, hai hình bằng nhau - Thông hiểu - 11 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • HH11-C1-B6 - Phép dời hình, hai hình bằng nhau -VD Thấp - 08 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • HH11-C1-B6 - Phép dời hình, hai hình bằng nhau -VD Cao - 02 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (0 đ)
  • HH11-C1-B7 - Phép tự vị - Nhận biết - 14 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • HH11-C1-B7 - Phép tự vị - Thông hiểu - 51 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • HH11-C1-B7 - Phép tự vị - VD Thấp - 02 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (0 đ)
  • HH11-C2-B1 - Đường thẳng và mặt phẳng - Nhận biết - 48 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • HH11-C2-B1 - Đường thẳng và mặt phẳng - Thông hiểu - 30 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • HH11-C2-B1 - Đường thẳng và mặt phẳng - VD Thấp - 25 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • HH11-C2-B1 - Đường thẳng và mặt phẳng - VD Cao - 02 câu - có lời giải (Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • HH11-C2-B2 - Hai đường thẳng chéo nhau và song song - Nhận biết - 36 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (18,000 đ)
  • HH11-C2-B2 - Hai đường thẳng chéo nhau và song song - Thông hiểu - 35 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • HH11-C2-B2 - Hai đường thẳng chéo nhau và song song - VD Thấp - 14 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (12,000 đ)
  • HH11-C2-B3 - Đường thẳng, mặt phẳng song song - Nhận biết - 33 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (18,000 đ)
  • HH11-C2-B3 - Đường thẳng, mặt phẳng song song - Thông hiểu - 10 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • HH11-C2-B3 - Đường thẳng, mặt phẳng song song - VD Thấp - 06 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • HH11-C2-B3 - Đường thẳng, mặt phẳng song song - VD Cao - 02 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • HH11-C2-B4 - Hai mặt phẳng song song - Nhận biết - 38 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (18,000 đ)
  • HH11-C2-B4 - Hai mặt phẳng song song - Thông hiểu - 40 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (25,000 đ)
  • HH11-C2-B4 - Hai mặt phẳng song song - VD Thấp - 21 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (18,000 đ)
  • HH11-C2-B4 - Hai mặt phẳng song song - VD Cao - 06 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (8,000 đ)
  • HH11-C3-B1 - Vecto trong không gian - Nhận biết - 24 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • HH11-C3-B1 - Vecto trong không gian - Thông hiểu - 108 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • HH11-C3-B1 - Vecto trong không gian - VD Thấp - 24 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • HH11-C3-B1 - Vecto trong không gian - VD Cao - 01 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • HH11-C3-B2 - Hai đường thẳng vuông góc - Nhận biết - 27 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • HH11-C3-B2 - Hai đường thẳng vuông góc - Thông hiểu - 89 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • HH11-C3-B2 - Hai đường thẳng vuông góc - VD Thấp - 53 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • HH11-C3-B2 - Hai đường thẳng vuông góc - VD Cao - 01 câu - có lời giải(Miễn phí) (Đã tải)
   (0 đ)
  • HH11-C3-B3 - Đường thẳng vuông góc với hai mặt phắng - Nhận biết - 68 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)
  • HH11-C3-B3 - Đường thẳng vuông góc với hai mặt phắng - Thông hiểu - 120 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (70,000 đ)
  • HH11-C3-B3 - Đường thẳng vuông góc với hai mặt phắng - VD Thấp - 69 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (50,000 đ)
  • HH11-C3-B3 - Đường thẳng vuông góc với hai mặt phắng - VD Cao - 13 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • HH11-C3-B4 - Hai mặt phẳng vuông góc - Nhận biết - 23 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • HH11-C3-B4 - Hai mặt phẳng vuông góc - Thông hiểu - 97 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (55,000 đ)
  • HH11-C3-B4 - Hai mặt phẳng vuông góc - VD Thấp - 76 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (60,000 đ)
  • HH11-C3-B4 - Hai mặt phẳng vuông góc - VD Cao - 13 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • HH11-C3-B5 - Khoảng cách - Nhận biết - 16 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • HH11-C3-B5 - Khoảng cách - Thông hiểu - 57 câu - P1 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • HH11-C3-B5 - Khoảng cách - Thông hiểu - 57 câu - P2 - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • HH11-C3-B5 - Khoảng cách - VD Thấp - 63 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (40,000 đ)
  • HH11-C3-B5 - Khoảng cách - VD Cao - 30 câu - có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (30,000 đ)