Toán Học Lớp 6 Lớp 6

GIÁO ÁN 5 HOẠT ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP MỚI (2018 - 2019)

  • Giáo án 5 hoạt động theo hướng PTNL - Toán 6 - Đại số - Kì I (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (150,000 đ)
  • Giáo án 5 hoạt động theo hướng PTNL - Toán 6 - Đại số - Kì II (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (150,000 đ)
  • Giáo án 5 hoạt động theo hướng PTNL - Toán 6 - Hình học - Kì I (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (150,000 đ)
  • Giáo án 5 hoạt động theo hướng PTNL - Toán 6 - Hình học - Kì II (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (150,000 đ)