Tin Học Lớp 7 Lớp 7

Giáo án cv 5512 - Tin Học 7 - sách mới (Cánh diều, KNTT, CTST)

  • Giáo án Tin học 7 - sách Kết nối tri thức - cả năm - bản Word (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (399,000 đ)
  • Giáo án Tin học 7 - sách Cánh Diều - cả năm - 2003 - (Word + Ppt) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (499,000 đ)
  • Giáo án CV 5512 - Tin học 7 - Kì 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (150,000 đ)
  • Giáo án CV 5512 - Tin học 7 - Kì 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (150,000 đ)
  • Giáo án PTNL - Tin học 7 - 5 hoạt động - Kì I (bản 2 cột) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (100,000 đ)
  • Giáo án PTNL - Tin học 7 - 5 hoạt động - Kì II (bản 2 cột) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (100,000 đ)
  • Giáo án PTNL - Tin học 7 - 5 hoạt động - Cả năm - File word (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (250,000 đ)