Tin Học Lớp 10 Lớp 10

Giáo án cv 5512 - Tin Học 10 - sách mới (Cánh diều, KNTT, CTST)

  • Giáo án Tin học 10 - sách Kết nối tri thức - cả năm - 2023 - (Word + Ppt) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (199,000 đ)
  • Giáo án Tin học 10 - sách Cánh Diều - cả năm - 2023 - (Word + Ppt) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (199,000 đ)
  • Giáo án CV 5512 - Tin học 10 - Kì 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (150,000 đ)
  • Giáo án CV 5512 - Tin học 10 - Kì 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (150,000 đ)
  • Giáo án tin học 10 - PTNL - 5 hoạt động (Cả năm) - Bản không chia cột (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (150,000 đ)
  • Giáo án tin học 10 - PTNL - 5 hoạt động (Học kỳ 1) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (100,000 đ)