Tiếng Anh Lớp 9 - ÔN VÀO 10 Lớp 9 - ĐỀ THI VÀO 10

Luyện tập Kỹ năng Nói ( Speaking) - KỸ NĂNG VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH - CHƯƠNG TRÌNH MỚI

  • 30. Hướng dẫn kỹ năng đóng vai (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 29. Hướng dẫn trả lời theo tình huống phần 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 28. Hướng dẫn trả lời theo tình huống phần 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 20. Các lỗi sai phổ biến trong phát âm của HS phần 1 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 27. Hướng dẫn trả lời chủ đề Daily schedule and Leisure time (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 19. Sử dụng đúng trọng âm câu và Ngữ điệu (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 26. Hướng dẫn trả lời chủ đề Food (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 25. Hướng dẫn trả lời chủ đề Friends (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 24. Hướng dẫn trả lời chủ đề Family (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 23. Hướng dẫn trả lời chủ đề Study (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 22. Hướng dẫn trả lời chủ đề Hobbies (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 21. Các lỗi sai phổ biến trong phát âm của HS phần 2 (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 18. Nhận diện trọng âm từ có 3 âm tiết trở lên (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 17. Nhận diện trọng âm từ có 2 âm tiết (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 16. Cách phát âm Nguyên âm đôi (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 15. Cách phát âm Nguyên âm đơn (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 14. Cách phát âm Phụ âm (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 13. Kỹ năng phát triển câu trả lời (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 12. Kỹ năng hỏi lại giám khảo khi không hiểu đề bài, câu hỏi (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 11. Kỹ năng đưa ra ý kiến cá nhân thể hiện sự phản đối (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 10. Kỹ năng đưa ra ý kiến cá nhân thể hiện sự đồng tình (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 9. Kỹ năng Nói sử dụng từ trái nghĩa (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 8. Kỹ năng Nói sử dụng từ đồng nghĩa (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 7. Kỹ năng Diễn tả ý giám khảo bằng lời của mình (Paraphrase) (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 6. Kỹ năng Nói đưa Ví dụ minh hoạ (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 5. Kỹ năng Nói sử dụng liên từ Nguyên nhân - kết quả (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 4. Kỹ năng Nói sử dụng liên từ Kết luận (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 3. Kỹ năng Nói sử dụng liên từ Trình tự (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 2. Kỹ năng Nói sử dụng liên từ Trái ngược (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)
  • 1. Kỹ năng Nói sử dụng liên từ Bổ sung thông tin (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (5,000 đ)