Tiếng Anh Chuyên đề hay (VD, VDC) Lớp 12

4000 Bài tập trắc nghiệm theo dạng, mức vận dụng (Ôn luyện thi)

  • 9. Tìm từ có trọng âm khác - 30 câu - Thông hiểu-Phần 1-có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (6,000 đ)
  • 8. Tìm từ có trọng âm khác - 30 câu - Nhận biết-Phần 3-có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (6,000 đ)
  • 7. Tìm từ có trọng âm khác - 30 câu - Nhận biết-Phần 2-có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 6. Tìm từ có trọng âm khác - 50 câu - Nhận biết-Phần 1-có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 5. Tìm từ được gạch chân phát âm khác - 30 câu-Thông hiểu-P2-có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (6,000 đ)
  • 4. Tìm từ được gạch chân phát âm khác- 30 câu-Thông hiểu-P1-có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (6,000 đ)
  • 3. Tìm từ được gạch chân phát âm khác - 30 câu-Nhận biết-P3-có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 2. Tìm từ được gạch chân phát âm khác - 30 câu-Nhận biết-P2-có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (8,000 đ)
  • 1. Tìm từ được gạch chân phát âm khác - 50 câu-Nhận biết-P1-có lời giải (Đã tải)
   Đặt mua Xem thử Tải về (10,000 đ)