Tiếng Anh Lớp 12 Lớp 12

Tài liệu, bài tập khối 12

  • 20 bài tập điền từ (100 câu) - Tập 1 - Cô Trang Anh (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • 20 bài tập điền từ (100 câu) - Tập 2 - Cô Trang Anh (Đã tải)
   (20,000 đ)
  • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 - Mai Lan Hương - có đáp án (Đã tải)
   (150,000 đ)
  • Bài tập tiếng anh lớp 12 - TĐ - có đáp án (Đã tải)
   (70,000 đ)
  • Bài tập tiếng anh theo chuyên đề (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • Bộ ngữ pháp dạng khung - Môn Tiếng Anh (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • Lý thuyết - Môn Tiếng Anh (Đã tải)
   (10,000 đ)
  • 100 đoạn văn mẫu có lời dịch - Môn Tiếng Anh (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 100 Câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 Unit 1 - File word có đáp án (Đã tải)
   (15,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 16 - The association of southeast Asian nations - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 16 - The association of southeast Asian nations - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 16 - The association of southeast Asian nations - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 15 - Women in society - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 15 - Women in society - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 14 - International Organization - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 14 - International Organization - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 14 - International Organization - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 13 - The 22nd Sea games - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (5,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 13 - The 22nd Sea games - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 13 - The 22nd Sea games - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 12 - Water Sports - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 12 - Water Sports - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 12 - Water Sports - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 11 - Books - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 11 - Books - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 11 - Books - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 10 - Endangered Species - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 10 - Endangered Species - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 10 - Endangered Species - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 9 - Deserts - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 9 - Deserts - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 9 - Deserts - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 8 - Life In The Future - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 8 - Life In The Future - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 8 - Life In The Future - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 7 - Economic Reforms - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 7 - Economic Reforms - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 7 - Economic Reforms - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 6 - Future Jobs - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 6 - Future Jobs - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 6 - Future Jobs - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 5 - Higher Education - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 5 - Higher Education - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 5 - Higher Education - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 4 - School Education System - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 4 - School Education System - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 4 - School Education System - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 3 - Ways of socializing - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 3 - Ways of socializing - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 3 - Ways of socializing - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 2 - Cultural Diversity - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 2 - Cultural Diversity - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 1 - Home Life - Lớp 12 - Đề 3 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 50 câu hỏi - Kiểm tra Unit 1 - Home Life - Lớp 12 - Đề 1 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)
  • 45 câu hỏi - Kiểm tra Unit 1 - Home Life - Lớp 12 - Đề 2 - File word có lời giải chi tiết (Đã tải)
   (6,000 đ)